Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archives Sonores, Mémoires européennes du Goulag

Europejska pamięć

o Gułagu

#Europejska Pamięć o GuŁagu

 


Celem tego portalu internetowego jest próba alternatywnego modelu publikacji naukowej, skierowanego do badaczy, nauczycieli i ogółu społeczeństwa.  Ma stanowić swego rodzaju „książkę in continuum”, innymi słowy mówiąc „książkę w trakcie pisania” dzięki formie redakcyjnej, która umożliwia regularne składanie sprawozdań z postępów w realizacji danego projektu badawczego.

Niniejsza publikacja, która ściśle łączy w sobie prezentacje skierowane do szerokiego grona odbiorców jak i recenzowane przez specjalistów publikacje o charakterze naukowym, ma stanowić pomoc dydaktyczną, jak również wsparcie dla debaty na temat podjęcia nowych tematów badawczych.  W przeciwieństwie do przedmiotowych artykułów redakcyjnych promujących pełny stan wiedzy w danej dziedzinie, dynamiczna forma publikacji, która umożliwia pokazanie szerszej publiczności prowadzonych badań naukowych „w toku” (tzw. nauka uprawiania przy otwartym notatniku) oraz zapoznania jej z treścią nowego podejścia do tematyki naukowej, w tym założeń wymagających krytycznej refleksji.

Publikacja jest wynikiem zainicjowanego w 2007 roku projektu badawczego dotyczącego przymusowych wysiedleń ludności w czasach stalinowskich ZSRR. Projekt ten, realizowany przez CERCEC (EHESS/CNRS), RFI i INED, umożliwił zebranie 200 relacji biograficznych byłych deportowanych do łagrów i tzw. „specjalnych przesiedleńców" do osad na terenie Związku Radzieckiego, a także zdjęć, dokumentów z prywatnych i publicznych archiwów oraz materiałów filmowych. Wiele dziedzin pozostaje jeszcze do zbadania, zwłaszcza w odniesieniu do archiwów i relacji zesłańców zebranych przez instytucje rosyjskie, wschodnioeuropejskie i środkowoeuropejskie.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 1945 1943 1941 1939
icon-search

PROJEKT Badawczy

Projekt badawczy realizowany obecnie przez INED i Centrum Badań nad Światem Rosyjskim, Kaukaskim i Środkowoeuropejskim (CERCEC, EHESS/CNRS) stanowiący  podstawę niniejszej publikacji, zajmuje się kwestią przymusowych ruchów ludności w XX wieku na ogromnej przestrzeni Europy Wschodniej i Związku Radzieckiego, w których miała miejsce - w zależności od okresów historycznych i polityki -  różnego rodzaju migracja przymusowa, w skutek której całe grupy ludności opuściły swoje miejsca pochodzenia i znalazły się z zakazem opuszczania miejsca zsyłki i/lub zostały zmuszone do osiedlenia się na nieznanych im terytoriach.

.

icon-bdd

Baza DANYCH

The core of the project is a database currently comprising 182 sound recordings of interviews with people who were deported in 1939–1953 from the Soviet Union’s western territories to Siberia, Kazakhstan, and the Russian Far North. Most of them were carried out in 2007–2012, for a project supported by Cercec, RFI and Ined.

The interviews were held in 14 countries (Czech Republic, Estonia, France, Hungary, Italy, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Ukraine, and United Kingdom) in 13 languages by 15 researchers fluent in at least one of the languages spoken in each country.

icon-bio

BioGRAFIE

Oto biografie osób, które przeżyły stalinowskie deportacje, zostały zesłane do obozów lub do specjalnych osad. Osoby te opisały swoje doświadczenia w nagrywanych przez nas wywiadach, udostępniając nam jednocześnie najróżniejsze materiały, które zachowały w swoich prywatnych archiwach (zdjęcia, dokumenty administracyjne, itp.).

Biografie te łączą w sobie krótki tekst stanowiący streszczenie życia tych ludzi, fragmenty rozpisane na podgrupy tematyczne poruszone w wywiadach, zdjęcia i inne dokumenty osobiste.

icon-thematique

TemaTYKA

Syntetyczne prezentacje tematyczne w formie krótkich tekstów dołączonych do rożnego rodzaju materiałów dźwiękowych i wizualnych dotyczących zarówno "historii odgórnej" (decyzje polityczne i organizacja systemu deportacji), jak i "historii oddolnej" (w oparciu o doświadczenia deportowanych, indywidualnie podejmowane próby i działania na rzecz zwolnienia z zesłania, itp.)

Nawiązanie do różnych fal przymusowych przesiedleń, życia zesłańców w ekstremalnych warunkach, korespondencji prowadzonej przez zesłańców, ich powrotach itp.

 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 1945 1943 1941 1939

Polityka WYDAWNICZA

Niniejsza publikacja, która ściśle łączy w sobie prezentacje skierowane do szerokiego grona odbiorców jak i recenzowane przez specjalistów publikacje o charakterze naukowym, ma stanowić pomoc dydaktyczną, jak również wsparcie dla debaty na temat podjęcia nowych tematów badawczych.  W przeciwieństwie do przedmiotowych artykułów redakcyjnych promujących pełny stan wiedzy w danej dziedzinie, dynamiczna forma publikacji, która umożliwia pokazanie szerszej publiczności prowadzonych badań naukowych „w toku” (tzw. nauka uprawiania przy otwartym notatniku) oraz zapoznania jej z treścią nowego podejścia do tematyki naukowej, w tym założeń wymagających krytycznej refleksji.

Międzynarodowa RADA NAUKOWA

Międzynarodowa Rada Naukowa, która jest obecnie tworzona, ma za zadanie promowanie niniejszej publikacji oraz jej znaczenia na arenie międzynarodowej oraz jej upowszechnianie w czterech językach (francuskim, angielskim, rosyjskim i polskim). Skupiająca pracowników naukowych z różnych krajów, specjalizujących się w tej tematyce, Rada Naukowa będzie decydować o zakresie projektu badawczego i jego rozwoju. Jej rolą jest również inicjowanie synergii prac opartych w szczególności na specyfice dostępnych materiałów, zachęcanie do publikowania artykułów badawczych, tekstów popularnonaukowych lub wzbogacanie wszelkich materiałów źródłowych a także promowanie tej otwartej i dynamicznej publikacji na skalę międzynarodową.

Komitet WYDAWNICZO-REDAKCYJNY


Projektem kieruje Komitet redakcyjny, w skład, którego wchodzą specjaliści ds. publikacji i dokumentacji (zespół INED i doradcy zewnętrzni) oraz naukowcy specjalizujący się w tej dziedzinie. Zadaniem Komitetu jest zapewnienie spójności linii redakcyjnej, a w szczególności związku między wymiarem naukowym publikacji i jej dostępnością dla ogółu społeczeństwa. Jego rolą jest również ocena poziomu i wartości naukowej publikacji poprzez tworzenie otwartych ocen (peer reviews) oraz odpowiedni dobór mediów towarzyszących tekstom (dźwięk, archiwa, wideo). Ma to również zagwarantować jakość redagowanego tekstu (formatowanie, jakość stylu, dźwięków, dokumentów, zdjęć itp.) oraz całości.

Zespół REDAKCYJNY

Teksty zarówno długie lub krótkie, a także wszystkie treści są ponownie czytane, poprawiane, redagowane i umieszczane online przez Dział Wydawniczy INED. Redakcja odpowiedzialna jest również za monitoring usług, nadzór nad pracami powierzonymi pracownikom kontraktowym rekrutowanym do projektu oraz koordynację tłumaczeń. Zapewnia ona dostępność treści dla osób niepełnosprawnych. Zarządza również archiwizacją, zgodnością i strukturą metadanych bazy danych.

Procedury recenzowania ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH

Przedłożenie każdej propozycji publikacji dwóm zewnętrznym recenzentom, specjalistom w dziedzinie tematycznej, geograficznej, historycznej i/lub metodologicznej (system otwartej oceny). W przypadku sprzecznych ocen, Komitet redakcyjny zwraca się do Rady Naukowej lub zleca sporządzenie trzeciej recenzji w celu ustalenia szerszych kryteriów jako podstawę ostatecznej decyzji.  Wszelkie uwagi, które wymagają ponownego rozpatrzenia w świetle wyrażonych opinii i krytycznych uwag, nie mogą być ponownie przedłożone komitetowi redakcyjnemu więcej niż dwukrotnie.