Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu

#Cadre Juridique

Blocks

Publikacja wpisuje się w dążenia INED w kierunku promowania otwartej nauki, a tym samym nieograniczonego udostępniania publikacji i wyników badań naukowych. Dlatego też, o ile nie określono inaczej, teksty i nagrania opublikowane w Publikacji podlegają licencji Creative Commons opisanej w temacie „Treści publikowane na otwartej licencji”. W drodze wyjątku treści, których autorzy nie wyrazili zgody na publikację na licencji Creative Commons lub których nie można było zidentyfikować, podlegają standardowym przepisom dotyczącym praw autorskich określonym w temacie „Treści chronione prawami autorskimi”

Treści publikowane na otwartej licencji

Niektóre treści umieszczone w Publikacji zawierają w opisie wzmiankę „Licencja Creative Commons”. Dotyczy to w szczególności wywiadów przeprowadzonych w ramach projektu badawczego Archiwum dźwiękowe – Europejska pamięć o Gułagu, a także artykułów zamieszczonych w Publikacji (pełne wersje wywiadów mogą jednak podlegać ograniczeniom ze względu na ochronę danych osobowych. Warunki korzystania z nich są określone w bazie danych).

Wzmianka ta oznacza, że materiał jest utworem podlegającym prawu autorskiemu, ale jego autor zdecydował się zastosować do jego wykorzystania otwartą licencję, a konkretnie licencję Creative Commons. Ten rodzaj licencji pozwala autorowi na umożliwienie otwartego dostępu do jego utworu w Internecie poprzez przyznanie całości lub części autorskich praw majątkowych, które mu przysługują jako autorowi. Oznacza to, że użytkownicy mogą ponownie wykorzystywać treści bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody autora. Co do tego ostatniego, korzystanie z otwartej licencji pozwala na przypisywanie mu autorstwa i cytowanie go w wybrany przez niego sposób.

W przypadku Publikacji treści objęte otwartą licencją mogą być rozpowszechniane i ponownie wykorzystywane pod pewnymi warunkami.
Licencja Creative Commons dotycząca utworów zamieszczonych w Publikacji:
Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych
Logo de la licence CC-BY-NC-ND

Ten rodzaj otwartej licencji pozwala użytkownikom Publikacji, a także INED, na korzystanie z utworu pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

Uznanie autorstwa: korzystanie z utworu podlega obowiązkowi podania autora i wskazania linku do licencji.
Zakaz wykorzystywania do celów komercyjnych: zabrania się wykorzystywania utworu do celów komercyjnych (w całości lub w części).
Bez utworów zależnych: utwór nie może być modyfikowany (przekształcany, tłumaczony, włączany do nowego utworu), a następnie rozpowszechniany lub udostępniany publicznie.
Licencja ta zezwala zatem użytkownikom Publikacji, a także INED na kopiowanie i rozpowszechnianie utworu na dowolnym nośniku lub w dowolnym formacie, wyłącznie w niezmodyfikowanej formie, w celach niekomercyjnych i pod warunkiem podania autora.

Domena publiczna

Niektóre treści zamieszczone w Publikacji zawierają w opisie wzmiankę „Domena publiczna”.

Utwór przechodzi do domeny publicznej z upływem siedemdziesięciu lat od śmierci jego autora. Od tego momentu wygasają autorskie prawa majątkowe do utworu na zasadzie wyłączności. W takim przypadku użytkownicy Publikacji, jak również INED, mogą powielać utwór bez konieczności pytania o zgodę właściciela praw autorskich. Uwaga: dotyczy to wyłącznie autorskich praw majątkowych związanych z utworem. Wykorzystanie utworu powinno nadal odbywać się z poszanowaniem autorskich praw osobistych (prawo do poszanowania nazwiska i dzieła, prawo do podjęcia decyzji o publicznym udostępnieniu swojego utworu, do wprowadzenia zmian w utworze lub wycofania go z obrotu). Oznacza to, że nadal należy podawać autora i zachowywać integralność utworu.

Niektóre treści zamieszczone w Publikacji są oznaczone w opisie jako „Chronione prawami autorskimi”.  Dotyczy to w szczególności zdjęć i dokumentów osobistych uzyskanych podczas wywiadów przeprowadzonych w ramach projektu badawczego Archiwum dźwiękowe – Europejska Pamięc o Gułagu.

Oznaczenie to oznacza, że materiał jest uważany za utwór, do którego mają zastosowanie przepisy prawa autorskiego. Jego autor posiada zatem do niego niematerialne i wyłączne prawo własności.

W związku z powyższym autorowi utworu przysługują dwa rodzaje praw:

 • Autorskie prawa majątkowe: przyznają monopol na ekonomiczną eksploatację utworu przez całe życie autora i siedemdziesiąt lat po jego śmierci. W praktyce oznacza to, że posiadacz praw może powielać lub rozpowszechniać utwór. Autor utworu ma możliwość przeniesienia albo przyznania w całości lub w części tych praw osobie trzeciej.
 • Autorskie prawa osobiste: określają warunki rozpowszechniania i wycofywania utworu z obrotu oraz ochrony jego autorstwa i integralności. We Francji prawa te mają charakter trwały, niezbywalny i bezterminowy. W związku z tym nie mogą być przedmiotem przeniesienia.

Pomimo zaangażowania w promocję otwartego dostępu do danych i treści zamieszczonych w Publikacji zgodnie z polityką otwartej nauki, INED podlega obowiązkowi poszanowania zasad prawa autorskiego w przypadkach, gdy właściciele praw nie wyrazili zgody, aby ich utwór był dostępny i swobodnie wykorzystywany na licencji Creative Commons lub gdy nie można było ich zidentyfikować.

Więcej informacji na temat warunków ponownego wykorzystywania lub powielania dokumentów chronionych prawem autorskim można znaleźć w temacie „Rozpowszechnianie lub ponowne wykorzystywanie treści chronionych prawem autorskim”.

Rozpowszechnianie lub ponowne wykorzystywanie treści chronionych prawem autorskim

Ze względów ostrożności przed użyciem jakichkolwiek treści użytkownicy powinni pamiętać, że mogą one podlegać prawom autorskim. Jednak w przypadku, gdy użytkownik nie posiada pozwolenia na wykorzystanie treści, może potencjalnie powołać się na wyjątki od prawa autorskiego przewidziane w prawie francuskim, które pozwalają stronom trzecim na korzystanie z utworu chronionego prawem autorskim bez konieczności uzyskiwania zgody właściciela praw.

W związku z powyższym korzystanie z utworu umieszczonego w Publikacji i chronionego prawem autorskim jest dozwolone w następujących przypadkach:

 • Gdy utwór jest wykorzystywany do celów prywatnych. Dotyczy to sporządzenia prywatnej kopii utworu (powielanie na dowolnym nośniku do użytku prywatnego), a także prezentowanie utworu w kręgu rodzinnym.
 • Gdy utwór jest wykorzystywany do celów parodii, pastiszu lub karykatury.
 • Gdy utwór jest wykorzystywany przez osoby prawne, placówki publicznie takie jak biblioteki, archiwa, centra dokumentacji i multimedialne centra kultury, a także w przypadku ściśle osobistego zapoznania się z utworem przez osoby z co najmniej jedną niepełnosprawnością w zakresie funkcji motorycznych, fizycznych, sensorycznych, umysłowych, poznawczych lub psychicznych, z powodu których nie mają dostępu do utworu w formie, w jakiej autor udostępnia go publicznie.
 • W przypadku, gdy utwór jest wykorzystywany do celów zachowania lub ochrony warunków umożliwiających zapoznanie się z nim przez osoby fizyczne w celach badawczych lub prywatnych na terenie instytucji i na terminalach wyznaczonych przez publiczne biblioteki, muzea lub służby archiwalne pod warunkiem, że nie dążą one do osiągnięcia korzyści handlowych.
 • W przypadku, gdy wykorzystanie utworu dotyczy całkowitego lub częściowego powielania lub rozpowszechniania dzieła sztuki graficznej, plastycznej lub architektonicznej w prasie piśmiennej, mediach audiowizualnych lub publicznej komunikacji online wyłącznie w celu udzielenia natychmiastowej informacji, zachowując bezpośredni związek z taką informacją. Wyjątek ten wymaga wyraźnego wskazania nazwiska autora oraz nie ma zastosowania do dzieł, a w szczególności dzieł fotograficznych lub ilustracyjnych, które same w sobie mają charakter informacyjny.
 • Gdy wykorzystanie utworu dotyczy kopii lub reprodukcji cyfrowej wykonanej z legalnego źródła w celach analizy tekstów lub danych zawartych albo powiązanych z pismami naukowymi na potrzeby badań publicznych, z wykluczeniem jakichkolwiek celów komercyjnych.
 • Pod warunkiem wyraźnego wskazania nazwiska autora i źródła:
  • Analizy i krótkie cytaty, jeśli dzieło, do którego zostały włączone, posiada charakter krytyczny, polemiczny, edukacyjny, naukowy lub informacyjny
  • Recenzje prasoweOdtwarzanie i przedstawianie fragmentów utworów użytych wyłącznie w celu ilustracyjnych w kontekście nauczania i prowadzenia badań naukowych przeznaczonych dla odbiorców składających się z głównej mierze z uczniów, studentów, nauczycieli lub badaczy bezpośrednio zaangażowanych w badanie utworu, z wykluczeniem jakiegokolwiek użytku komercyjnego i za opłatą ustaloną w drodze negocjacji. Wyjątek ten nie ma zastosowania do utworów stworzonych do celów edukacyjnych, zapisów nutowych oraz utworów stworzonych w celu cyfrowej publikacji dzieła pisanego.