Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu

#Europejska pamięć o Goułagu

 
 

Celem tego portalu internetowego jest próba alternatywnego modelu publikacji naukowej, skierowanego do badaczy, nauczycieli i ogółu społeczeństwa. Ma stanowić swego rodzaju „książkę in continuum”, innymi słowy mówiąc „książkę w trakcie pisania” dzięki formie redakcyjnej, która umożliwia regularne składanie sprawozdań z postępów w realizacji danego projektu badawczego.

Niniejsza publikacja, która ściśle łączy w sobie prezentacje skierowane do szerokiego grona odbiorców jak i recenzowane przez specjalistów publikacje o charakterze naukowym, ma stanowić pomoc dydaktyczną, jak również wsparcie dla debaty na temat podjęcia nowych tematów badawczych. W przeciwieństwie do przedmiotowych artykułów redakcyjnych promujących pełny stan wiedzy w danej dziedzinie, dynamiczna forma publikacji, która umożliwia pokazanie szerszej publiczności prowadzonych badań naukowych „w toku” (tzw. nauka uprawiania przy otwartym notatniku) oraz zapoznania jej z treścią nowego podejścia do tematyki naukowej, w tym założeń wymagających krytycznej refleksji.

Publikacja jest wynikiem zainicjowanego w 2007 roku projektu badawczego dotyczącego przymusowych wysiedleń ludności w czasach stalinowskich ZSRR. Projekt ten, realizowany przez CERCEC (EHESS/CNRS), RFI i INED, umożliwił zebranie 200 relacji biograficznych byłych deportowanych do łagrów i tzw. „specjalnych przesiedleńców" do osad na terenie Związku Radzieckiego, a także zdjęć, dokumentów z prywatnych i publicznych archiwów oraz materiałów filmowych. Wiele dziedzin pozostaje jeszcze do zbadania, zwłaszcza w odniesieniu do archiwów i relacji zesłańców zebranych przez instytucje rosyjskie, wschodnioeuropejskie i środkowoeuropejskie.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 1945 1943 1941 1939

Polityka WYDAWNICZA

Niniejsza publikacja, która ściśle łączy w sobie prezentacje skierowane do szerokiego grona odbiorców jak i recenzowane przez specjalistów publikacje o charakterze naukowym, ma stanowić pomoc dydaktyczną, jak również wsparcie dla debaty na temat podjęcia nowych tematów badawczych. W przeciwieństwie do przedmiotowych artykułów redakcyjnych promujących pełny stan wiedzy w danej dziedzinie, dynamiczna forma publikacji, która umożliwia pokazanie szerszej publiczności prowadzonych badań naukowych „w toku” (tzw. nauka uprawiania przy otwartym notatniku) oraz zapoznania jej z treścią nowego podejścia do tematyki naukowej, w tym założeń wymagających krytycznej refleksji. Przedłożenie każdej propozycji publikacji dwóm zewnętrznym recenzentom, specjalistom w dziedzinie tematycznej, geograficznej, historycznej i/lub metodologicznej (system otwartej oceny). Publikacja jest nadzorowana przez międzynarodowy komitet naukowy oraz komitet redakcyjny składający się z ekspertów w dziedzinie wydawnictw i dokumentacji, a także badaczy specjalizujących się w danej dziedzinie.

Projekt BADAWCZY

Projekt badawczy realizowany obecnie przez INED i Centrum Badań nad Światem Rosyjskim, Kaukaskim i Środkowoeuropejskim (CERCEC, EHESS/CNRS) stanowiący podstawę niniejszej publikacji, zajmuje się kwestią przymusowych ruchów ludności w XX wieku na ogromnej przestrzeni Europy Wschodniej i Związku Radzieckiego, w których miała miejsce - w zależności od okresów historycznych i polityki - różnego rodzaju migracja przymusowa, w skutek której całe grupy ludności opuściły swoje miejsca pochodzenia i znalazły się z zakazem opuszczania miejsca zsyłki i/lub zostały zmuszone do osiedlenia się na nieznanych im terytoriach. W wyniku początkowego projektu powstało „Muzeum europejskiej pamięci o Gułagach” - "Sound Archives: European Memories of the Gulag", które stanowi pierwsza odsłonę obecnej strony internetowej.

Współpraca z LA MARCHE DU MONDE (RFI)

Początkowy projekt badawczy leżący u podstaw tej publikacji był realizowany przez Centrum Badań nad Światem Rosyjskim, Kaukaskim i Środkowoeuropejskim (CERCEC, CNRS/EHESS, Paryż), Narodowy Instytut Badań Demograficznych (INED, Paryż) oraz Radio France Internationale (RFI). Współpraca ta doprowadziła do powstania cyklu audycji radiowych La marche du monde zrealizowanych przez Valérie Nivelon (RFI), a także publikacji książki z płytą CD zatytułowanej Déportés en URSS: Récits d'Européens au Goulag ) (pod red. Alaina Bluma, Marty Craveri i Valérie Nivelon, Wyd. Autrement, Paryż 2012, 311 str.) ((Deportowani do ZSRS. Relacje ofiar gułagu, Wyd. Akademickie DIALOG, Warszawa, 2015).