Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu

#Polityka  Wydawnicza

Blocks

Polityka WYDAWNICZA
      

Teksty opublikowane na stronie Europejska pamięć o Gułagu przedstawiają wyniki badań związanych z tematyką o przymusowych przemieszczeniach ludności i polityce represji, a w szczególności represji politycznych. Prezentowana tu przestrzeń geograficzna i polityczna uwzględnia przede wszystkim terytoria byłego ZSRR oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

Umieszczone na stronie publikacje pochodzą z różnych dyscyplin naukowych (historia, demografia, studia migracyjne itp.) oraz są dostępne w różnych wersjach językowych (w jednym z następujących języków: angielski, francuski, rosyjski, polski, ukraiński).

Materiały te są publikowane w formacie „multimedialnym” obejmującym źródła wizualne, dźwiękowe i/lub tekstowe, aby zapewnić czytelnikowi szersze zrozumienie przedmiotu i wyników badań oraz aby podkreślić znaczenie wyników danych naukowych. Publikacje są dostępne w co najmniej dwóch wersjach językowych strony (francuskiej, angielskiej, rosyjskiej, polskiej i ukraińskiej).

Publikacja jest stale uzupełniana o nowe materiały (bez określonej regularności).

Nadesłane artykuły naukowe przechodzą proces recenzji oraz prac redakcyjnych, które obejmują również tłumaczenie na jeden z języków publikacji. Koszty tłumaczenia pokrywane są przez Éditions de l’Ined. Zachęcamy także autorów artykułów do dołączania do swoich prac badawczych propozycji obejmujących krótkie teksty i materiały audiowizualne, które mogłyby zostać umieszczone w innych częściach publikacji..

Model EKONOMICZNY
      

Teksty zamieszczone na stronie Europejska pamięć o Gułagu są publikowane w otwartym dostępie w języku francuskim i angielskim oraz, w stosownych przypadkach, w języku rosyjskim i polskim. Przeglądanie i pobieranie wszystkich opublikowanych tekstów jest całkowicie bezpłatne.

Autorzy i ich instytucje nie ponoszą kosztów za złożenie i publikację udostępnionych tekstów i artykułów naukowych (diamentowy otwarty dostęp) zgodnie z zaleceniami cOAlition S i francuskiego Narodowego Planu na rzecz Otwartej Nauki </p>

Publikacja jest finansowana przez INED przy wsparciu francuskiego Narodowego Funduszu na rzecz Otwartej Nauki.

Międzynarodowa Rada NAUKOWA
      

Międzynarodowa Rada Naukowa sprawuje pieczę nad upowszechnianiem i promowaniem niniejszej publikacji oraz jej znaczenia na arenie międzynarodowej (publikacja będzie co najmniej dwujęzyczna, niemniej planuje się, że zostanie udostępniona - przynajmniej częściowo- w 4 językach: francuskim, angielskim, rosyjskim i polskim). Zadaniem Rady skupiającej specjalistów z różnych dziedzin, wykładowców i pracowników naukowych z wyższych uczelni z różnych krajów będzie zatwierdzanie zakresu danego projektu badawczego oraz, dzięki znajomości międzynarodowego środowiska badaczy w tej dziedzinie, wspieranie synergii badań opartej w szczególności na specyfice dostępnych materiałów, inspirowanie do publikowania artykułów i do udostępniania wszelkich materiałów źródłowych, w celu promowania dynamicznej koncepcji otwartych modeli komunikacji naukowej na użytek całej społeczności międzynarodowej.

Komitet REDAKCYJNY
      

Projektem kieruje Komitet redakcyjny, w skład, którego wchodzą specjaliści ds. publikacji i dokumentacji (zespół INED i doradcy zewnętrzni) oraz naukowcy specjalizujący się w tej dziedzinie.
Zadaniem Komitetu jest zapewnienie spójności linii redakcyjnej, a w szczególności związku między wymiarem naukowym publikacji i jej dostępnością dla ogółu społeczeństwa. Jego rolą jest również ocena poziomu i wartości naukowej publikacji poprzez tworzenie otwartych ocen (peer reviews) oraz odpowiedni dobór mediów towarzyszących tekstom (dźwięk, archiwa, wideo). Ma to również zagwarantować jakość redagowanego tekstu (formatowanie, jakość stylu, dźwięków, dokumentów, zdjęć itp.) oraz całości.

 

Skład Komitetu redakcynego: Alain Blum (przewodniczący komisji, historyk i demograf, Ined i EHESS), Isabelle Boutoux (Éditions de l'ENS), Marta Craveri (historyk, Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme), Juliette Denis (nauczycielka, historyk), Véronique Ginouvès (inżynier badawczy w CNRS, kierownik archiwum dźwiękowego w Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme), Catherine Gousseff (historyk, CNRS), Anouche Kunth (historyk, CNRS), Emilia Koustova (historyk, profesor na Uniwersytecie w Strasburgu), Valérie Mansard (Éditions de l'ENS), Cynthia Pedroja (Humathèque Condorcet), Marie-Paule Reydet (wydawca, Éditions de l’Ined), Karin Sohler (dokumentalistka, kierownik Otwartego Archiwum INED), Wanda Romanowski (kierownik wydawnictwa, INED), Irina Tcherneva (historyk, CNRS).

Zespół REDAKCYJNY
      

Teksty zarówno długie lub krótkie, a także wszystkie treści są ponownie czytane, poprawiane, redagowane i umieszczane online przez Dział Wydawniczy INED. Redakcja odpowiedzialna jest również za monitoring usług, nadzór nad pracami powierzonymi pracownikom kontraktowym rekrutowanym do projektu oraz koordynację tłumaczeń. Zapewnia ona dostępność treści dla osób niepełnosprawnych. Zarządza również archiwizacją, zgodnością i strukturą metadanych bazy danych.

Skład komitetu redakcyjnego: Marie-Paule Reydet (redaktor, Éditions de l’Ined), Wanda Romanowski (kierownik działu wydawniczego, Ined), Karin Sohler (dokumentalistka, kierownik archiwum Ined),Jeanne Gissinger (kierownik ds. publikacji cyfrowej).

Procedury recenzowania artykułów NAUKOWYCH
      

Procedury recenzowania artykułów naukowych opracowane przez komitet redakcyjny opierają się na klasycznej praktyce stosowanej w odniesieniu do publikacji naukowych, która polega na przedłożeniu wniosku dotyczącego publikacji dwóm zewnętrznym recenzentom, specjalistom danego obszaru tematycznego, tematyki geograficznej, historycznej i/lub metodologicznej (system otwartej recenzji). W przypadku sprzecznych ocen, Komitet redakcyjny zwraca się do Rady Naukowej lub zleca sporządzenie trzeciej recenzji w celu ustalenia szerszych kryteriów jako podstawę ostatecznej decyzji. Artykuł naukowy wymagający korekty w świetle wyrażonych opinii i uwag krytycznych, może być przedłożony komitetowi redakcyjno-wydawniczemu nie więcej niż dwa razy.

Prawa autorskie i licencja na UPOWSZECHNIANIE
      

Autorzy udzielają Éditions de l'Ined niewyłącznego prawa do powielania i rozpowszechniania swoich prac.

Teksty niniejszej publikacji są udostępniane na licencji Creative CommonsUznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych (4.0 Międzynarodowe - CC BY-NC-ND 4.0). Licencja ta zezwala użytkownikom na kopiowanie i rozpowszechnianie artykułu w dowolnym medium i formacie, wyłącznie w niezmodyfikowanej formie, w celach niekomercyjnych i pod warunkiem podania autora.

Czytelnicy posiadają bezpośredni i bezpłatny dostęp do tekstów publikacji, mogą je czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub tworzyć linki do tekstów, przeszukiwać je w celu ich indeksowania, przesyłać je jako dane do oprogramowania lub wykorzystywać je w jakimkolwiek innym legalnym celu przewidzianym w otwartej licencji CC BY-NC-ND 4.0.

Materiały audiowizualne powiązane z tekstami mogą być objęte ograniczeniami w zakresie ich wykorzystania. Informacja o licencji zastosowanej do poszczególnych mediów jest zawarta w metadanych, które są z nimi powiązane (w przygotowaniu).

Więcej informacji na temat licencji i praw dotyczących treści witryny internetowej można znaleźć na naszej specjalnej stronie.

Digital Object Identifier (DOI)
      

Do każdego opublikowanego artykułu jest przypisany trwały identyfikator DOI.
Dane i źródła związane z publikacją zostaną zdeponowane w repozytorium danych i otrzymają identyfikator DOI.

Polityka DANYCH
      

Wydawnictwo Éditions de l'Ined dokłada wszelkich starań, aby wszystkie dane powiązane z publikacją były zgodne z założeniami otwartej nauki (zasady FAIR) oraz aby zapewnić do nich trwały dostęp dzięki ich archiwizacji w repozytorium danych ( w trakcie przygotowania).

Autorzy artykułów są zachęcani do udostępnienia źródeł i danych, na których opiera się ich publikacja poprzez zdeponowanie ich, kiedy tylko jest to możliwe, w publicznym repozytorium danych zgodnym z założeniami otwartej nauki.

Wszelkie niezbędne informacje na temat różnych repozytoriów dziedzinowych i ogólnych można znaleźć w następujących wyszukiwarkach: :

Cytowanie danych w artykule powinno uwzględniać podstawowe informacje zalecane przez DataCite: DataCite:
Autor (autorzy), rok, tytuł, wydawca (nazwa repozytorium lub archiwum), identyfikator (DOI).

 

Publikacja artykułu w OTWARTYM ARCHIWUM
      

Biorąc pod uwagę, że przeniesienie praw ma charakter niewyłączny, autor ma prawo umieszczać i upowszechniać różne wersje swojego artykułu w instytucjonalnym, dziedzinowym lub ogólnym otwartym archiwum (stałej platformie dostępnej bez ograniczeń) z zastrzeżeniem następujących warunków:

Wersja opublikowana (wydana):: od momentu opublikowania artykułu przez wydawcę na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów niezależnych (4.0 Międzynarodowe - CC BY-NC-ND 4.0) , zgodnie z polityką upowszechniania publikacji w otwartym dostępie.
Wersja zaakceptowana: od momentu opublikowania artykułu przez wydawcę.
Wersja przesłana: w dowolnym momencie.

Ponadto publikacja upoważnia autora do natychmiastowego opublikowania przesłanej lub zaakceptowanej wersji swojego artykułu na swojej osobistej stronie internetowej.