Solidarité Ukraine
INED Éditions. Archiwum Dźwiękowe, Europejska pamięć o Gułagu

TemaTyczny

05
×

Chcesz  ZAPROPONOWAĆ


 

 

W kolumnie po prawej stronie możesz wybrać salę, która cię interesuje 

Możesz napisać komentarz wysyłając do nas mail na adres  :

kontakt<at>gulagmemories<dot>eu

Zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PDF (73.7 KB) See MEDIA
Fermer

Zaproponuj nową salę

Chcesz zaproponować nową salę, bądź jako świadek wydarzeń, bądź na wybrany temat

Muzeum wirtualne Dźwiękowe archiwum – Pamięć o Gułagu oparte jest na tej samej zasadzie jak czasopismo, tzn. dana sala wirtualnego muzeum traktowana jest podobnie jak publikacja naukowa, co oznacza, że jej treść zatwierdza komitet redakcyjny muzeum, w skład którego wchodzi zespół pracujący nad projektem oraz dwóch czytelników – korektorów z zewnątrz.

W odróżnieniu od tradycyjnego czasopisma publikacja ta zawiera fragmenty nagrań dźwiękowych lub filmów wideo z relacjami świadków lub historycznymi materiałami dokumentalnymi, teksty merytoryczne jak i dokumenty archiwalne. 

Naukowców i badaczy, którzy chcieliby zaproponować nową salę muzeum (na tej samej zasadzie jak propozycja artykułu) zapraszamy do wypełnienia specjalnego formularza.

Teksty i tytuły różnych dokumentów i materiałów można redagować w jednym z czterech języków muzeum : francuskim, angielskim, rosyjskim i polskim. Wywiady należy dostarczyć w wersji oryginalnej. W przypadku gdy wywiad został przeprowadzony w innym jeszcze języku niż przez nas proponowane, prosimy dostarczyć tłumaczenie na jeden spośród z czterech w/w języków.

Sala powinna zawierać:

1. Nazwisko autorów, ich krótki biogram, adres placówki naukowej i listę najważniejszych publikacji. Należy wpisać te dane do rubryki „Komentarze” w specjalnie do tego celu przeznaczonym formularzu 

2. Nazwę sali

3. Tekst ze wstępem nie przekraczający 1200 znaków ( tekst, który ma być zamieszczony się w kolumnie po lewej stronie Sali).

4. Zestaw wszystkich mediów, fotografii, tekstów lub materiał dźwiękowy.

• Fragmenty materiałów dźwiękowych, nagranych wywiadów lub inne nośniki dźwięku. Powinny być odpowiedniej jakości i, w miarę możliwości, dostarczone w formie plików wave, mp3 lub ogg. Media dźwiękowe nie powinny przekraczać kilku minut ( maksymalnie 4-5 minut) w wersji oryginalnej, w którym zostało dokonane nagranie, lub z dołączonym tłumaczeniem pisemnym na język francuski lub angielski, lub ewentualnie transkrypcję pisemną. Należy dołączyć formularz  przekazania autorskich praw majątkowych. W oddzielnym pliku należy podać datę realizacji wywiadu, miejsce, krótki biogram osoby, która udzieliła wywiadu, nazwisko osoby, która wywiad przeprowadziła oraz osób obecnych podczas przeprowadzonego wywiadu. Obowiązkowo należy dostarczyć właściwy  formularz stwierdzający zgodę na publikację wywiadów (z podaniem nazwiska lub bez podawania nazwiska). Wszelkie dodatkowe dokumenty powinny być opisane i zwolnione z praw autorskich.

• Ewentualnie pełną wersję przeprowadzonego wywiadu (rozmowy) (z podaniem time code i opisem tego, co w poszczególnych częściach wywiadu zostało powiedziane).

• Fragmenty wideo (obowiązują takie same zasady, jak w odniesieniu do materiałów dźwiękowych)

• Teksty powinny stanowić uzupełnienie rubryki „Więcej informacji na temat” danej Sali. Dopuszcza się publikację długich tekstów (nie przekraczających 30 tysięcy znaków) wraz ze streszczeniem.

• Dodatkowe dokumenty archiwalne (mogą być dostarczone w formie obrazu lub tekstu) należące do danej Sali, powinny być opatrzone komentarzem (dokumenty archiwalne powinny być zwolnione z praw autorskich ).

• Media obrazy powinny być zestawione w sekwencjach tematycznych. Każdy obraz powinien być udokumentowany i zawierać Copyright, tytuł i inne dane. Należy do nich dołączyć formularz potwierdzający zwolnienie z autorskich praw majątkowych lub zaświadczenie o zwolnieniu  w/w dokumentów od praw autorskich. Każdą sekwencję (sekwencja obrazów) należy opatrzyć tekstem nie przekraczającym 1200 znaków maksymalnie.

• Media obrazy stanowiące ilustrację sali, jak również media dźwiękowe  muszą być podpisane.

• Wygląd sali ( jak sala powinna być zorganizowana)

• Bibliografia

Materiały należy dostarczyć za pomocą formularza przeznaczonego do tego celu. Ewentualnie można je wysłać za pomocą serwera lub w formacie CD-ROM.
Informacje : contact <at> gulagmemories <dot> eu
Fermer

Napisz komentarz [PL]

Jeśli chcesz wysłać komentarz na temat wizyty w muzeum lub wybranej sali, wyślij swój komentarz (po francusku, angielsku, rosyjsku lub po polsku)

Możesz również odpowiedzieć na inny opublikowany komentarz :

Twój komentarz zostanie opublikowany na stronie internetowej po akceptacji tekstów przeznaczonych na witrynę muzeum przez członka zespołu redakcyjnego 

Fermer

Chcesz udostępnić prywatne dokumenty archiwalne

Jeżeli osobiście jesteś świadkiem wydarzeń objętych tematyką muzeum lub wśród członków twojej rodziny należącej do starszego pokolenia są osoby, które były ofiarami deportacji, to możesz się do nas zgłosić pod warunkiem, że dołączone dokumenty będą opatrzone legendą, komentarzem oraz pozwoleniem na ich rozpowszechnianie od osób posiadających autorskie prawa majątkowe. Należy dołączyć życiorys osoby, której  te dokumenty  bezpośrednio dotyczą.

Materiały należy dostarczyć za pomocą formularza przeznaczonego do tego celu. Ewentualnie można je wysłać za pomocą serwera lub w formacie CD-ROM.

Więcej informacji znajdziesz pisząc na adres: 

Cercec

Archives sonores. Mémoires européennes du Goulag

44 rue de l’Amiral Mouchez

F-75014 Paris

Informacij contact <à> gulagmemories <dot> eu